Podmienky používania

Vysvetlenie pojmov

Server indonal.sk (ďalej len „server“) je verejný internetový server poskytujúci rôzne služby ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby (ďalej len „používateľ“). Štandardné služby sú používateľom poskytované bezplatne pre komerčné aj nekomerčné účely s výnimkou špeciálnych spoplatnených služieb. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami služby poskytované prevádzkovateľom na serveri nesmú využívať!

Server prevádzkuje a služby na serveri poskytuje Synergia Pharmaceuticals s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Práva a povinnosti používateľa

Používateľ nieje povinný sa na serveri registrovať, registrácia je dobrovoľná. Používateľ ručí za pravdivosť údajov vyplnených v registračnom formulári pri registrácii na serveri. Registrovaný používateľ je taktiež povinný svoje údaje udržiavať aktuálne, resp. v prípade zmeny akýchkoľvek údajov upraviť údaje vo svojom profile tak, aby zodpovedali skutočnému stavu a to do 10 dní odo dňa, kedy zmena nastala.

Používateľ svoju registráciu nemôže zrušiť. Registrácia môže byť zrušená v nasledovných prípadoch:

Okrem prípadov osobitne vymedzených v konkrétnych prípadoch sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie kontaktných údajov (meno a priezvisko, adresa...) prevádzkovateľovi E-shopu, organizátorovi súťaže a podobne napríklad za účelom plnenia používateľovej objednávky alebo distribúcie výhier v súťažiach, resp. iného plnenia na základe poskytovných služieb.

Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo užívateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.). IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:


Používateľ nesmie brániť v diskusii na serveri ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveri nárok na žiadnu autorskú odmenu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server, a to najmä do profilu a do fotoalbumov.

Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveri, s výnimkou platených služieb, pri ktorých je výslovne uvedená cena.
Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveri, ani nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na serveri a budú mu rozposielavané reklamné emaily.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie v chate na serveri. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.


Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Autorské práva, copyright

Všetky texty podliehajú autorskému zákonu. Ich úpravy, kopírovanie, šírenie a ďalšie publikovanie je bez písomného súhlasu redakcie zakázané.